Địa lý dân cư

Lê Thị Thu Hà

cơ cấu giá trị sản xuất ngày chăn nuôi ( phâng trăm)

năm tổng số gia súc gia cầm sản phẩm trứng, sữa phụ phẩm chăn nuôi
1990 100,0 63,9 19,3 12,9 3,9
2002 100,0 62,8 17,5 17,3 2,4

1. vẽ biểu đồ tròn( nêu các vẽ, nếu được thì vé hình)

2. vẽ biểu đồ cột chồng ( như trên)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN