Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

An Sơ Hạ

Bài 1 : Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là 100kg và 200kg, cách nhau 100m. Tính lực hấp dẫn giữa chúng ?

Bài 2 : Mặt trăng và Trái Đất có khối lượng lần lượt là 7,4.1022 kg và 6.1024 kg, ở cách nhau 384000 km. Tính lực hút giữa chúng

Bài 3 : Hai quả cầu có tổng khối lượng là 600 kg khi đặt cách nhau 2m lực hấp dẫn giữa chúng là 1,334.10-6 N. Hãy xác định khối lượng mỗi quả cầu ?

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 30 tháng 11 2018 lúc 18:56

1.

m1=100kg

m2=200kg

R=100m

lực hấp dẫn giữa chúng là : \(F_{hd}=\dfrac{G.m_1.m_2}{R^2}\approx1,33.10^{-10}N\)

2. 384000km=384.106m

\(F_{hd}=\dfrac{G.m_1.m_2}{R^2}\approx2.10^{20}N\)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 30 tháng 11 2018 lúc 19:00

3.

khối lượng hai quả cầu 600kg

m1+m2=600\(\Rightarrow\)m1=600-m2

lực hấp dẫn giữa chúng

\(F_{hd}=\dfrac{G.m_2.\left(600-m_2\right)}{R^2}=1,334.10^{-6}N\) (m1=600-m2)

\(\Rightarrow m_2\approx199,74kg\)

\(\Rightarrow m_1\approx400,26kg\)

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 30 tháng 11 2018 lúc 19:32

Đổi r = 384000km = 384000000m

\(F_{hd}=G\dfrac{m_1.m_2}{r^2}=6,67.10^{-11}.\dfrac{7,4.10^{22}.6.10^{24}}{384000000^2}\approx2.10^{22}\left(N\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN