Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 5 : Cho 5g hỗn hợp muối Na2CO3 và NaCl tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,448 lít khí (đktc)

a, Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

b, Tính khối lượng muối trong hỗn hợp đầu

CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA (mình đang gấp :v)

Kiên
Kiên 1 tháng 11 2018 lúc 12:25

a, C\(_M\) = 0,5 (M) (đề đã cho)

b,

n\(_{CO_2}\) = 0,448/22,4 = 0,02(mol)

Na\(_2\)CO\(_3\) + 2HCl → 2NaCl + CO\(_2\) + H\(_2\)O

(mol) 0,02 ← 0,02

⇒ m\(_{Na_2CO_3}\) = 0,02 * 106 = 2,12(gam)

⇒ m\(_{NaCl}\) = m\(_{hhop}\) - m\(_{Na_2CO_3}\) = 5 - 2,12 = 2,88(gam)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN