Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

trần thi thanh trúc

dẫn 5,6 lít co2 (đktc) vào 280g dd KOH 12% thu được dd B

a) tính khối lượng các chất trong b

b) tính C% các chất trong b

Cường Phạm
10 tháng 7 2018 lúc 20:48

Ta có: \(nCO2=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

\(mKOH=\dfrac{12.280}{100}=33,6g\Rightarrow nKOH=\dfrac{33,6}{56}=0,6\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{nKOH}{nCO2}=\dfrac{0,6}{0,25}>2\)=> Tạo muối trung hòa

PTPU: CO2 + 2KOH ---> K2CO3 + H2O (1)

Lập tỉ lệ: \(\dfrac{nCO2}{1}=0,25< \dfrac{nKOH}{2}=0,3\)

=> KOH dư, CO2 hết

PT (1) => nK2CO3= nCO2 = 0,25mol

=> m K2CO3= 0,25.138 = 34,5g

PT (1) => n KOH phản ứng = 2.0,25= 0,5 mol

=> n KOH dư = 0,6-0,5=0,1 mol

=> m KOH dư = 0,1.56=5,6 g

Bạn tự tính C% nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN