Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Đinh Thành Chung

Viết chương trình pascal tính chu vi tam giác với 3 cạnh :h,m n dc nhập từ bàn phím

Trúc Giang
Trúc Giang CTV 26 tháng 11 2020 lúc 19:58

Program Munn;

Uses crt;

Var h,m,n,C:real;

Begin

Write ('Nhap canh 1');

Readln (h);

Write ('Nhap canh 2');

Readln (m);

Write ('Nhap canh 3');

Readln (n);

C:=h+m+n;

Writeln ('Chu vi hinh tam giac do la',C);

Readln;

End.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương Thảo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN