Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian