Luyện tập tổng hợp

Chilly

Our boss said she had enough of our arriving late. (refused)

-> Our boss said she ...

SHMILY
SHMILY 26 tháng 11 2020 lúc 17:45

Our boss said she had enough of our arriving late. (refused)

-> Our boss said she ..refused dealing with our arriving late...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN