Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Nguyễn Quang Thịnh

Nhập hai số a,b kiểm tra b khác 0, tính a/b, ngược lại thông báo không thể tính toán

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
26 tháng 11 2020 lúc 15:06

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if b=0 then writeln('Khong the tinh toan')

else writeln(a/b:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN