Nguyễn Quang Lâm
7 tháng 9 2017 lúc 20:00

gọi số cần tìm là ab

vì ab là số có hai chữ số nên 9<a+b<18

mà 900 chia hết cho nhưng số sau đây:10;12;15;18

nếu a+b=10 thì 900:10=90;9+0=9;9=9(loại)

nếu a+b=12 thì 900:12=75;7+5=12;12>9(chọn)

nếu a+b=15 thì 900:15=60;6+0=6;9>6(loại)

nếu a+b=18 thì 900:18=50;5+0=5;9>5;(Loại)

vậy số phải tìm là 75

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN