Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 6
Điểm SP 19

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian