Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Châu Ngọc Trâm

\(\frac{1}{4}\)+\(\frac{3}{4}\):2x=-5

Louis Thương Thanh
28 tháng 10 2020 lúc 16:52
https://i.imgur.com/Whzl1NW.jpg
Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
29 tháng 10 2020 lúc 13:16

\(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}:2x=-5\)

\(\frac{3}{4}:2x=-5-\frac{1}{4}\)

\(\frac{3}{4}:2x=-\frac{21}{4}\)

\(2x=\frac{3}{4}:\frac{-21}{4}\)

\(2x=\frac{-1}{7}\)

\(x=\frac{-1}{7}:2\)

\(x=\frac{-1}{14}\)

Vậy \(x=\frac{-1}{14}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN