Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Cao Viết Cường

Tính nồng độ ion có trong các dung dịch sau

a, Khi trộn 100 ml dd NaOH 0,2M với 400ml dd Ba(OH)2 0,3M

b, Khi trộn V ml dd HCl 0,2M với V ml dd H2SO4 0,3M

c, Khi trộn 100ml NaOH 0,5M với 100ml dd H2SO4 0,3M

d, Khi trộn 100ml BaCl2 0,04M với 100ml dd Na2CO3 0,01M

e, Khi trộn V ml dd Na2CO3 0,02M và K2CO3 0,03M với V ml dd BaCl2 0,04M

hhy.
27 tháng 9 2020 lúc 0:04

Ok, để thử coi chứ tui ngu hóa thấy mồ :(

a/ \(n_{NaOH}=0,2.0,1=0,02\left(mol\right)\)

\(NaOH\rightarrow Na^++OH^-\)

\(n_{Na^+}=n_{OH^-}=0,02\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{MNa^+}=\frac{0,02}{0,4+0,1}=0,04\left(mol/l\right)\)

\(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,3.0,4=0,12\left(mol\right)\)

\(Ba\left(OH\right)_2=Ba^{2+}+2OH^-\)

\(\Rightarrow n_{OH^-}=0,24\left(mol\right);n_{Ba^{2+}}=0,12\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{MBa^{2+}}=\frac{0,12}{0,5}=0,24\left(mol/l\right)\)

\(n_{OH^-}=0,02+0,24=0,26\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{MOH^-}=\frac{0,26}{0,5}=0,52\left(mol/l\right)\)

b/ \(n_{HCl}=0,2V\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H^+}=n_{Cl^-}=0,2V\)

\(\Rightarrow C_{MCl^-}=\frac{0,2V}{2V}=0,1\left(mol/l\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=0,3V\left(mol\right)=\frac{n_{H^+}}{2}=n_{SO_4^{2-}}\)

\(\Rightarrow C_{MSO_4^{2-}}=\frac{0,3V}{2V}=0,15\left(mol/l\right)\)

\(n_{H^+}=0,2V+0,6V=0,8V\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{MH^+}=\frac{0,8V}{2V}=0,4\left(mol/l\right)\)

Bác nào hảo tâm giúp em mấy câu còn lại chớ đến đây thì em chịu chết òi :(

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN