bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Nguyễn thị tuyết

Hòa tan hết 29,14 gam R2O (R là kim loại kiềm) trong 464 ml dd HCL 1M, cô cạn dd sau phản ứng thu được 46,184 gam chất rắn khan

A) xác định CTHH của R2O

B) cần bao nhiêu gam R2O và bao nhiêu gam dd ROH 20% để trộn vào nhau thì được 200 gam dd ROH 41,8%

Giải nhanh hộ mình với bày này rất quan trọng với mình ai giúp được giai nhanh giúp tối nay nha


Các câu hỏi tương tự
Loading...