Luyện tập tổng hợp

võ nhi

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. photo B. favour C. volleyball D. laugh

2. A. cinema B. comic C. cake D. cool

3. A. guess B. big C. sign D. again

4. A. picture B. sure C. nurture D. nature

5. A. rehearse B. reture C. first D. collector

VTT_ Hoa
23 tháng 8 2020 lúc 12:07

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. photo B. favour C. volleyball D. laugh

2. A. cinema B. comic C. cake D. cool

3. A. guess B. big C. sign D. again

4. A. picture B. sure C. nurture D. nature

5. A. rehearse B. reture C. first D. collector

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dấu tên

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN