BÀI 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cô Bé Bạch Dương

Dựa vào atlat Việt Nam, nhận xét về GDP giá trị bình quân theo người ở Đông Nam Bộ và trung du miền núi Bắc Bộ


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN