Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Thanh Thanh

Bài 15: Cho biết mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai AABbDd x AaBbDd thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể có kiểu hình trội ở F1, xác suất để trong 3 cá thể này có 2 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Bài 16: Ở phép lai AaBbDd x AaBbDd thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể F1, Xác suất để thu được 2 cá thể mà mỗi cá thể đều có 5 alen lặn là bao nhiêu?

Bài 17: Ở phép lai AaBBddEE x AaBbDdee thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể F1. Xác suất để thu được 3 cá thể mà mỗi cá thể đều có 6 alen trội là bao nhiêu?

Bài 18: Ở phép lai AabbddEE x AaBbDdEe thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể F1. Xác suất để trong 3 cá thể đã lấy có 2 cá thể có 3 alen trội là bao nhiêu?

Bài 19: : Ở phép lai AabbDdEe x AaBbDdee thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể F1.Xác suất để trong 3 cá thể đã lấy chỉ có đúng 1 cá thể có 4 alen trội là bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN