Bài 15-16. ADN - ADN và bản chất của gen

Kirito TM

ptrên mach 1 của adn có tỉ lệ (a1+g1)/(t1+x1)=0,5.

a) Phân tử ADN này có tỉ lệ (A+G)/(T+X) như thế nào? Giải thích?

b) Tính tỉ lệ (A2+G2)/(T2+X2) trên mạch còn lại ( mạch 2) của phân tử ADN nói trên


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN