Bài 16. ADN - ADN và bản chất của gen

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

3. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

- ADN có cấu trúc 2 mạch nucleotit bổ sung cho nhau, có đặc tính quan trọng đó là tự nhân đôi đúng mẫu ban đầu.

- Diễn ra tại nhân tế bào, tại NST ở kì trung gian.

- Có sự tham gia của enzim và các yếu tố tháo xoắn, tách mạch, mạch ở trạng thái duỗi, liên kết các nucleotit với nhau.

- Diễn biến quá trình nhân đôi:

+ ADN tháo xoắn  2 mạch đơn tác nhau ra.

+ Các nu tự do của môi trường liên kết với các nu trên mạch của ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T và G liên kết với X, ngược lại để hình thành mạch mới.

+ Kết thúc: 2 phân tử con đóng xoắn. Được phân chia cho 2 tế bào con nhờ quá trình phân bào.

- Quá trình nhân đôi ADN tuân theo 2 nguyên tắc:

+ NTBS:

Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ.

Các nu tự do của môi trường liên kết với nu của mạch khuôn theo NSTBS: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

+ Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn): trong mỗi ADN có 1 mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được tổng hợp mới.

- Ý nghĩa:

+ Nhân đôi ADN là cơ sở nhân đôi NST.

+ Hình thành 2 ADN con -> chất nền protein -> 2 cromatit.

@303584@

4. Bản chất của gen

- Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

- Tùy theo chức năng, gen được chia thành nhiều loại. Chủ yếu là gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại protein.

- Hiểu biết về cấu trúc và chức năng của gen -> xác lập bản đồ phân bố của gen trên NST -> ý nghĩa trong chọn giống, y học và kĩ thuật di truyền.

@303636@

5. Chức năng của ADN

Bản chất hóa học của gen là ADN

- Truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

- Nhân đôi ADN là cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền và sinh sản -> duy trì đặc tính của từng loài ổn định qua các thế hệ -> sự sinh sôi nảy nở của sinh vật liên tục.

 

@304145@