Đường tròn nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp

Thanh Bình

Cho (O) , từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AC, AB . Kẻ dây CD // AB . Nối AD cắt đường tròn (O) tại E

a) Chứng minh ABOC nội tiếp

b) Chứng minh AB2 = AE.AD

c) Chứng minh góc AOC = ACB và có ΔBDC cân

d) CE kéo dài cắt AB ở I . Chứng minh IA=IB


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN