CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

B.Thị Anh Thơ
3 tháng 2 2020 lúc 20:29

nCuO=\(\frac{32}{80}\)=0,4

Gọi số mol CuO phản ứng là a

CuO+H2\(\rightarrow\)Cu+H2O

a____a___ a

\(\rightarrow\)nCuO dư=0,4-a

Ta có 80.(0,4-a)+64a=27,2

\(\rightarrow\)a=0,3

\(\rightarrow\)nH2=a=0,3\(\rightarrow\)VH2=0,3.22,4=6,72l

H=\(\frac{0,3}{0,4}\)=75%

P/s : Không giúp có bị sao không

Bình luận (0)
trần quang nhật
3 tháng 2 2020 lúc 20:20

giúp vs

Bình luận (0)
trần quang nhật
3 tháng 2 2020 lúc 20:22

nhanh i giờ mình hiện cần gấp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN