Chủ đề 14: Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại-Phương pháp giải theo bảo toàn electron

Phạm Hoàng Giang
9 tháng 9 2020 lúc 17:38

Giải:

Số mol Na2O là :

\(n_{Na_2O}=\frac{m}{M}=\frac{3,1}{62}=0,05\left(mol\right)\)

Na2O + H2O -> 2NaOH

-0,05----0,05------0,1----- (mol)

Khối lượng chất tan (NaOH) sau phản ứng là:

\(m_{ct}=m_{NaOH}=n.M=0,1.40=4\left(g\right)\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

\(m_{dd}=m_{H_2O\left(bđ\right)}+m_{Na_2O}=3,1+100=103,1\left(g\right)\)

Nồng độ phầm trăm của dung dịch sau phản ứng là:

\(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%=\frac{4}{103,1}.100\%\approx3,88\%\)

Kết luận: ...

Bình luận (0)
Nguyễn Danh Hoàng
22 tháng 8 2020 lúc 10:30

thu được 48 4,48 là sao bạn

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
16 tháng 7 2020 lúc 14:25

1

2.

Mg+2HCl->MgCl2+H2

0,25--------------------0,25

Cu+2H2SO4đ->CuSO4+SO2+2H2O

0,1-----------------------------0,1

nH2=5,6\22,4=0,25 mol

nSO2=2,24\22,4=0,1 mol

=>mMg=0,25.24=6g

=>mCu=0,1.64=6,4g

=>A=6+6,4=12,4g

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
2 tháng 7 2020 lúc 20:47

A) Zn + 2HCl ------> ZnCl2 + H2 (1)

Mg + 2HCl ------> MgCl2 + H2 (2)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn, Mg

Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}65x+24y=11,3\\x+y=\frac{6,72}{22,4}=0,3\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\%m_{Zn}=\frac{0,1.65}{11,3}.100=57,52\%\)

\(\Rightarrow\%m_{Mg}=100-57,52=42,48\%\)

B) Theo PT (1) : n ZnCl2 = n Zn =0,1 (mol)

\(\Rightarrow m_{ZnCl_2}=0,1.136=13,6\left(g\right)\) Theo PT (2) : n MgCl2 = n Mg =0,2 (mol) \(\Rightarrow m_{MgCl_2}=0,1.95=9,5\left(g\right)\) C)11,3 g hh X gồm 0,1 mol Zn ; 0,2 mol Mg => 5,65g hh X chứa 0,05 mol Zn ; 0,1 mol Mg \(n_T=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\) Quá trình nhường e : Zn-------> Zn 2+ + 2e 0,05........................0,1 Mg-------> Mg 2+ + 2e 0,1............................0,2 Quá trình nhận e : S+6 + ne -------> S+(6-n) ............0,15n..................0,15...... Bảo toàn e : 0,1 + 0,2 = 0,15n => n =2 => Quá trình nhận e : S+6 + 2e -------> S+4 => T là SO2 Khi cho SO2 vào dd NaOH dư => Tạo muối trung hòa SO2 + 2NaOH ------> Na2SO3 + H2O 0,15...............................0,15 => m Na2SO3 = 0,15 . 126 = 18,9 (g)

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
22 tháng 6 2020 lúc 16:19

A. PTHH:

Mg + 2HCl ------> MgCl2 + H2 (1)

2Al + 6HCl -------> 2AlCl3 + 3H2 (2)

Cu + 2H2SO4đ------> CuSO4 + SO2 + 2H2O (3)

\(n_{SO_2}=\frac{0,896}{22,4}=0,04\left(mol\right)\)

Theo PT (3) : n Cu = nSO2 =0,04 (mol)

=> m Cu =0,04 . 64 = 2,56 (g)

=> m hh Mg, Al = 32,44 - 2,56 = 29,88 (g)

Gọi x, y lần lượt là số mol Mg, Al tham gia phản ứng

Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}24x+27y=29,88\\x+\frac{3}{2}y=\frac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}x=\\y=\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=\\m_{Al}=\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}\\\%m_{Al}\end{matrix}\right.\)

=> % m Cu =

(Bạn xem lại đề nhé ! )

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN