Bài 10: Cấu trúc lặp

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 23:08

uses crt;

var n,i,t,x,y,d:integer;

st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

str(n,st);

d:=length(st);

t:=0;

for i:=1 to d do 

  begin

val(st[i],x,y);

t:=t+x;

end;

writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t);

readln;

end. 

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
24 tháng 1 lúc 20:28

mang tính chất test danh hiệu nhưng vẫn đúng nhá

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 23:10

uses crt;

var n,i:longint;

s:real;

{------------ham-tinh-giai-thua---------------------}

function gthua(x:longint):real;

var i:longint;

gt:real;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do

gt:=gt*i;

gthua:=gt;

end;

{------------chuong-trinh-chinh------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+gthua(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 23:10

uses crt;

var i,n:longint;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+sqr(i);

writeln(s:0:0);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
19 tháng 1 lúc 21:32

2 bài toán có dùng cấu trúc lặp:

-Xuất 20 số bắt đầu từ số 1

-Tính tổng 10 số bắt đầu từ số 1

Thuật toán

-Tính tổng 10 số bắt đầu từ số 1

+Bước 1: t←0; a←1; i←1;

+Bước 2: t←t+a; 

+Bước 3: a←a+1;

+Bước 4: i←i+1;

+Bước 5: Nếu i<=10 thì quay lại bước 2

+Bước 6: Xuất t

+Bước 7: Kết thúc

Bình luận (0)
Minh Lệ
15 tháng 1 lúc 9:15

Program i: integer;

s: longint;

Begin

s:=0;

for i:=1 to 99 do s:=s + i*(i+1);

write('S=',s);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
15 tháng 1 lúc 20:31

uses crt;

var i,s:longint;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=1 to 99 do 

  s:=s+i*(i+1);

writeln('S=',s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
15 tháng 1 lúc 9:12

Program Hoc24;

Var i: integer;

s: longint;

begin

s:=0;

for i:=1 to 100 do if  i mod 2=1 then s:=s+i;

writeln('S=',s);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
15 tháng 1 lúc 20:32

uses crt;

var s,i,a:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

a:=1;

for i:=1 to 50 do

  begin

s:=s+a;

a:=a+2;

end;

writeln('S=',s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
6 tháng 1 lúc 21:14

Program HOC24;

var x,a,b: integer;

y: longint;

begiin

write('Nhap a;x;b : '); readln(a,x,b);

y:=a*x+b;

if y mod 2=0 then write('y la so le ') else write('y la so chan');

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
29 tháng 12 2020 lúc 11:58

uses crt;

var n,i,t:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap n='); readln(n);

until n>0;

t:=0;

for i:=1 to n do 

  if i mod 3=0 then t:=t+i;

writeln('Tong cac so chia het cho 3 trong khoang tu 1 toi ',n,' la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN