A- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

Được cập nhật 9 tháng 12 2016 lúc 12:22 3 câu trả lời

Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự do?

5 câu trả lời

Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

4 câu trả lời

Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra :

3 câu trả lời

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

3 câu trả lời

Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

4 câu trả lời

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu :

4 câu trả lời

Nước liên kết có vai trò :

4 câu trả lời

Nhiệt độ có ảnh hưởng:

 

4 câu trả lời

Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?

2 câu trả lời

Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:

2 câu trả lời

Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

2 câu trả lời

Nguyên nhân làm cho khí khổng mở là:

7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.