Lesson 2

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Anh Thư Bùi
9 tháng 10 2023 lúc 18:04

2. reggae

3. Electronic

4. RnB

5. folk music

6. heavy metal

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:04

1. blues - slow and sad music. It started as African-American folk songs.

(Nhạc blues - loại nhạc chậm và buồn. Nó bắt nguồn như những bài hát dân gian của người Mỹ gốc Phi.)

2. reggae - an often happy type of music. It started in Jamaica in the 1960s.

(Nhạc reggae - một loại nhạc vui vẻ. Nó xuất xứ từ Jamaica những năm 1960.)

3. electronic - music made with computers. This music can be made in different styles, like dance.

(nhạc điện tử - loại nhạc làm trên máy tính. Nhạc này có thể được làm nhiều phong cách khác nhau như nhảy.)

4. RnB - a mix of blues and a jazz music. This music is very popular.

(nhạc RnB - loại nhạc kết hợp giữa nhạc blues và nhạc jazz. Nhạc này rất phổ biến.)  

5. folk (music) - traditional music of a country or group of people.

(nhạc dân ca - nhạc truyền thống của một quốc gia hau một nhóm người)

6. heavy metal - rock music with a very strong beat played very loud on electric guitars.

(nhạc heavy metal - nhạc rock với nhịp điệu mạnh, được chơi với âm thanh lớn trên ghi-ta điện)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
13 tháng 2 2023 lúc 21:39

Do you like pop music?

=> Yes, I really love pop music. Because it makes me more lively when I'm bored

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:04

Do you like reggae? (Bạn có thích nhạc reggae không?)

Yes, I do. (Có.)

Do you like folk (music)? (Bạn có thích nhạc dân ca không?)

No, I don’t. (Không.)

Do you like RnB? (Bạn có thích nhạc RnB không?)

Yes, I do. (Có.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:04

Đáp án: 2. at school (ở trường)

Thông tin: Hey, lunch break is over. It's time to get back to class.

(Này, giờ nghỉ trưa hết rồi. Đã đến lúc trở lại lớp học.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:05

Bài nghe:

Jack: Hey Mary and Tom. Do you guys want to go to the music festival this weekend?

Mary: Sure, who should we see?

Jack: What about B. J. Jones?

Mary: Hmm, blues is OK, but I prefer reggae.

Jack: What about Marlon Ellis? He's a reggae singer.

Mary: Oh yeah, he's great. When's his show?

Jack: It's at 5p.m. on Saturday.

Mary: Tom, can you make it on Saturday?

Tom: I'm busy then. What about on Sunday?

Jack: You want to listen to folk music?

Tom: Hmm...I prefer rock to folk music.

Jack: The rock band is on Saturday, too!

Tom: Who's playing on Sunday?

Jack: What about Big Cheeze?

Tom: I don't like hip hop. I prefer RnB.

Jack: OK. What about Melody Sol? She's an RnB singer.

Tom: When's her show?

Jack: It's at 3p.m. on Sunday.

Tom: I'm free then! How about you, Mary?

Mary: Sure.

Tom: Hey, lunch break is over. It's time to get back to class.

Jack: See you guys on Sunday.

Bài nghe:

Jack: Này Mary và Tom. Cuối tuần này có bạn nào muốn đi lễ hội âm nhạc không?

Mary: Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gặp ai?

Jack: B. J. Jones thì sao?

Mary: Hmm, blues thì được, nhưng tôi thích reggae hơn.

Jack: Còn Marlon Ellis thì sao? Anh ấy là một ca sĩ nhạc reggae.

Mary: Ồ đúng rồi, anh ấy rất tuyệt. Khi nào diễn ra chương trình của anh ấy?

Jack: 5 giờ chiều vào thứ Bảy.

Mary: Tom, bạn có thể đến được vào thứ Bảy không?

Tom: Lúc đó tôi đang bận. Chủ nhật thì sao?

Jack: Bạn muốn nghe nhạc dân gian à?

Tom: Hmm ... Tôi thích nhạc rock hơn nhạc dân gian.

Jack: Ban nhạc rock cũng vào thứ Bảy!

Tom: Ai sẽ chơi vào Chủ nhật?

Jack: Còn Big Cheeze thì sao?

Tom: Tôi không thích hip hop. Tôi thích RnB hơn.

Jack: Được rồi. Còn Melody Sol thì sao? Cô ấy là một ca sĩ RnB.

Tom: Chương trình của cô ấy diễn ra khi nào?

Jack: Lúc 3 giờ chiều vào ngày Chủ nhật.

Tom: Lúc đó tôi rảnh! Còn bạn thì sao, Mary?

Mary: Chắc chắn rồi.

Tom: Này, giờ nghỉ trưa hết rồi. Đã đến lúc trở lại lớp học.

Jack: Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
13 tháng 2 2023 lúc 21:42

1. Blues

2. at 5pm

3.Rock

4. at 3pm

5. on Sunday

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:05

1. Blues. (Nhạc blues.)

Thông tin:

Jack: What about B. J. Jones?

(Còn B.J.Jones thì sao?)

Mary: Hmm, blues is OK, but I prefer reggae.

(Hừm, nhạc blues cũng được, nhưng tôi thích nhạc reggae hơn.)

2. 5 p.m. (5 giờ chiều.)

Thông tin:

Jack: What about Marlon Ellis? He's a reggae singer.

(Còn Marlon Ellis thì sao? Anh ấy là một ca sĩ nhạc reggae.)

Mary: Oh yeah, he's great. When's his show?

(Ồ đúng rồi, anh ấy rất tuyệt. Khi nào diễn ra chương trình của anh ấy?)

Jack: It's at 5p.m. on Saturday.

(5 giờ chiều vào thứ Bảy.)

3. Rock. (Nhạc rock.)

Thông tin: Tom: Hmm...I prefer rock to folk music. 

(Hmm ... Tôi thích nhạc rock hơn nhạc dân gian.)

4. 3 p.m. (3 giờ chiều.)

Thông tin:

Jack: OK. What about Melody Sol? She's an RnB singer.

(Được rồi. Còn Melody Sol thì sao? Cô ấy là một ca sĩ RnB.)

Tom: When's her show?

(Chương trình của cô ấy diễn ra khi nào?)

Jack: It's at 3p.m. on Sunday.

(Lúc 3 giờ chiều vào ngày Chủ nhật.)

5. Sunday. (Chủ nhật.)

Thông tin: Jack: See you guys on Sunday.

(Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:05

A: What kind of music concert would you like to go to? 

(Bạn muốn đến buổi hòa nhạc nào?)

B: I would like to go to RnB music concert. 

(Tôi muốn xem buổi hòa nhạc RnB.)

A: Which band or singer would you like to see?

(Nhóm nhạc hay ca sĩ nào bạn muốn xem?)

B: I would like to see BTS’s band. How about you?

(Tôi muốn xem nhóm nhạc BTS. Còn bạn?)

A: I would like to see Adele.

(Tôi muốn xem ca sĩ Adele.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:06

Boy: Whose instruments are these? (Những nhạc cụ này của ai vậy?)

Man: That’s my guitar, her piano, and his drum kit.(Đó là đàn ghi-ta của tôi, đàn piano của cô ấy và bộ trống của anh ấy.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:06
2. your / on3. in / his4. Her / at

5. Their / in

1. Mary and I are having a CD listening party at our house on Friday night. 

(Mary và tôi đang tổ chức một bữa tiệc nghe CD tại nhà của chúng tôi vào tối thứ Sáu.)

2. I know Tom Barley is your favorite reggae artist. Did you buy his new CD? He released it in March. 

(Tôi biết Tom Barley là nghệ sĩ reggae yêu thích của bạn. Bạn đã mua CD mới của anh ấy chưa? Anh ấy đã phát hành nó vào tháng Ba.)

3. John loves going to outdoor concerts in the fall. It's his favorite season.

(John rất thích đến các buổi hòa nhạc ngoài trời vào mùa thu. Đó là mùa yêu thích của anh ấy.)

4. Are you going to watch Jane Jackson's performance? Her concert is on TV at 5 p.m. 

(Bạn có định xem buổi biểu diễn của Jane Jackson không? Buổi biểu diễn của cô ấy được chiếu trên TV lúc 5 giờ chiều.)

5. I love the Big Blues Traveling Band. Their music festival in 2019 was incredible.

(Tôi yêu Big Blues Traveling Band. Lễ hội âm nhạc của họ vào năm 2019 thật không thể tin được.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
13 tháng 2 2023 lúc 21:48

You can see their afternoon show at 3pm on Saturday.

You can hear her songs at 10pm on Friday. 

You can see his late night concert at 11pm on Saturday.

You can see The Losers' final show at 6pm on Sunday.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:06

2. You can see their afternoon show at 3 p.m. on Saturday.

(Bạn có thể xem buổi biểu diễn vào 3 giờ chiều thứ Bảy.)

3. You can hear her songs at 10 p.m. on Friday. 

(Bạn có thể nghe bài hát của cô ấy vào 10 giờ tối thứ Sáu.)

4. You can see his late night concert at 11 p.m. on Saturday.

(Bạn có thể xem buổi hòa nhạc của anh ấy vào 11 giờ tối thứ Bảy.)

5. You can see The Losers' final show at 6 p.m. on Sunday.

(Bạn có thể xem buổi biểu diễn của The Losers vào 6 giờ tối Chủ nhật.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:07

A: Who do you want to see?

(Ai là người mà bạn muốn xem?)

B: I want to see The Score band. When’s their show?

(Tôi muốn xem nhóm nhạc The Score. Buổi biểu diễn của họ diễn ra khi nào?)

A: Their show is at 11:30 a.m. on Saturday, Oct 21.

(Buổi biểu diễn của họ diễn ra lúc 11h30 sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 10.)

***

A: Who do you want to see?

(Ai là người mà bạn muốn xem?)

B: I want to see Jay Jay. When’s his show?

(Tôi muốn xem Jay Jay. Buổi biểu diễn của anh ấy diễn ra khi nào?)

A: His show is at 10 a.m. on Sunday, Oct 22.

(Buổi biểu diễn của anh ấy diễn ra lúc 10h sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 10.)

***

A: Who do you want to see?

(Ai là người mà bạn muốn xem?)

B: I want to see Walk the moon. When’s their show?

(Tôi muốn xem nhóm nhạc The Score. Buổi biểu diễn của họ diễn ra khi nào?)

A: Their show is at 3:15 p.m. on Saturday, Oct 21.

(Buổi biểu diễn của họ diễn ra lúc 3h15 chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 10.)

***

A: Who do you want to see?

(Ai là người mà bạn muốn xem?)

B: I want to see Maria Jackson. When’s her show?

(Tôi muốn xem Maria Jackson. Buổi biểu diễn của cô ấy diễn ra khi nào?)

A: Her show is at 5 p.m. on Sunday, Oct 22.

(Buổi biểu diễn của cô ấy diễn ra lúc 5h chiều Chủ nhật ngày 22 tháng 10.)

Bình luận (0)