Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Địa lí - Lớp 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa: A. Châu Á và châu Đại Dương. B. Châu Á và châu Âu. C. Châu Á và châu Phi. D. Châu Âu và châu Phi. Câu 2. Sông Mê Kông chảy qua địa phận: A. 4 nước. B. 5 nước. C. 6 nước. D. 7 nước. Câu 3. Quốc gia Đông Nam Á có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa: A. Việt Nam. B. Thái Lan. C. Cam-pu-chia. D. Lào. Câu 4. Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến: A. 8o23'B- 23o34'B B. 8o34'B- 23o23'B C. 8o23'N- 23o34'N D. 8o34'B- 23o23'N B. Phần tự luận (8,0 điểm): Câu 5. (5,0 điểm) a. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam. b. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên. c. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Câu 6. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích rừng Việt Nam (Đơn vị: triệu ha) Năm 1943 1993 2001 Diện tích rừng 14,3 8,6 11,8 a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với đất liền (làm tròn là 33 triệu ha). b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.
00:00:00