Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Big City Boy

Xét tính bị chặn của dãy số sau: \(u_n=\dfrac{n+1}{\sqrt{n^2+1}}\) 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:50

n>0

=>\(n+1>0;n^2+1>0\)

=>\(u_n=\dfrac{n+1}{\sqrt{n^2+1}}>0\)

\(u_n=\dfrac{n+1}{\sqrt{n^2+1}}< =\dfrac{n+1}{n}=1+\dfrac{1}{n}=1\)

=>\(0< u_n< =1\)

=>(Un) là dãy số bị chặn 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Núi non tình yêu thuần k...
Xem chi tiết
Măm Măm
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Núi non tình yêu thuần k...
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Núi non tình yêu thuần k...
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết