Bài 26: Bốn phương trong không gian

Minh Lệ

Xác định bốn phương chính trong không gian bằng la bàn.

- Địa điểm: lớp học

- Cách thực hiện:

+ Đặt la bàn lên mặt bàn

+ Xác định bốn phương chính trong không gian theo hướng kim chỉ của la bàn.

POP POP
27 tháng 5 lúc 7:37

Này tìm nhóm bạn và thực hiện các em hi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết