Bài 4. Sự rơi tự do

Phạm Văn Nhật

Từ độ cao h=20m, phải ném vật thẳng đứng với vận tốc bao nhiêu để vật này tới mặt đất sớm hơn 1s so với thả rơi tự do? Lấy g=10m/s^2

Mysterious Person
Mysterious Person 21 tháng 7 2018 lúc 23:06

ta có thời gian rơi tự do là : \(t=\sqrt{\dfrac{2S}{g}}=\sqrt{\dfrac{2.20}{10}}=2\left(s\right)\)

\(\Rightarrow\) để vật này tới mặt đất sớm hơn 1 giây so với thả tự do thì vật phải tới đất trong 1 giây

ta có : \(S=v_ot+\dfrac{1}{2}gt^2\Leftrightarrow20=v_o+\dfrac{1}{2}.10.1^2\Rightarrow v_o=15\left(m\backslash s\right)\)

vậy để vật tới mặt đất sớm hơn 1 giây so với thả tự do thì ta phải ném vật thẳng đứng với vật tốc \(15m\backslash s\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...