Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Scarlett Ohara

Trên 1 phân tử mARN, tổng số X, U là 30%, số G nhiều hơn số U là 10% số nu mạch, trong đó U=180 nu. 1 trong 2 mạch đơn gen sinh ra phân tử mARN đó có T=20%, số G=30% số nu mạch.

a, Xác định số lượng từng loại đơn phân ở mỗi mạch đơn gen, phân tử mARN.

b, Nếu gen trên sao mã 5 lần liên tiếp thì cần bao nhiêu nu mỗi loại mt nội bào.

c, Khi gen trên tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì có bao nhiêu liên kết hidro bị phá vỡ, bao nhiêu liên kết hóa trị giữa các nu hình thành, mt nội bào phải cung cấp bao nhiêu nu mỗi loại cho các gen con hoàn toàn nhận nguyên liệu mới từ mt nội bào?

Mai Hiền
23 tháng 4 lúc 9:38

a.

Trên mARN có: X = 30% - U
G = U + 10% => A = 60% - U
TH1: tỉ lệ T và G trên là của mạch mã gốc => tỉ lệ trên mARN: A=20%, X=30% => U=0% => Loại
TH2: tỉ lệ T và G trên là của mạch bổ sung => tỉ lệ trên mARN: U= 20% => A= 40%, X= 10%, G=30%
mà U=240

=> mạch mã gốc = mARN = mạch bổ sung
A = U = T = 20%=240
T = A = A = 40%= 480
G = X = X = 10%=120
X = G = G = 30%=360

b.

Trên gen:

A = T = 240 + 480 = 720 nu

G = X = 120 + 360 = 480 nu

Số nu mỗi loại môi trường cung cấp:

Amt = Tmt = 720 . (25 - 1) = 22320 nu

Gmt = Xmt = 480 . (2- 1) = 14880 nu

c.

Số LK hidro bị phá vỡ = (2A + 3G) . (23 - 1) = 20160 lk

Số LK hóa trị hình thành = (2N - 2) . (23 - 1) = 33586 lk

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN