Bài tập cuối chương II

Quoc Tran Anh Le

Tính:

\(\begin{array}{l}a)2.\sqrt 6 .( - \sqrt 6 );\\b)\sqrt {1,44}  - 2.{(\sqrt {0,6} )^2};\\c)0,1.{(\sqrt 7 )^2} + \sqrt {1,69} ;\\d)( - 0,1).{(\sqrt {120} )^2} - \frac{1}{4}.{(\sqrt {20} )^2}\end{array}\)

Hà Quang Minh
16 tháng 9 lúc 22:05

\(\begin{array}{l}a)2.\sqrt 6 .( - \sqrt 6 )\\ =  - 2.\sqrt 6 .\sqrt 6 \\ =  - 2.{(\sqrt 6 )^2}\\ =  - 2.6\\ =  - 12\\b)\sqrt {1,44}  - 2.{(\sqrt {0,6} )^2}\\ = 1,2 - 2.0,6\\ = 1,2 - 1,2\\ = 0\\c)0,1.{(\sqrt 7 )^2} + \sqrt {1,69} \\ = 0,1.7 + 1,3 \\= 0,7 + 1,3 \\= 2\\d)( - 0,1).{(\sqrt {120} )^2} - \frac{1}{4}.{(\sqrt {20} )^2} \\= ( - 0,1).120 - \frac{1}{4}.20\\ =  - 12 - 5\\ =  - (12 + 5)\\ =  - 17\end{array}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:06

a: \(=-2\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}=-2\cdot\sqrt{6\cdot6}=-2\cdot6=-12\)

b: \(=1.2-2\cdot0.6=1.2-1.2=0\)

c: \(=0.1\cdot7+1.3=0.7+1.3=2\)

d: \(=-0.1\cdot120-\dfrac{1}{4}\cdot20=-12-5=-17\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)