Luyện tập

Nice TV

Tính giá trị biểu thức : A=5/2×2/3+1/3

Song Thư
Hôm kia lúc 8:21

\(A=\dfrac{5}{2}\times\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}\)

\(=\dfrac{5\times2}{2\times3}+\dfrac{1}{3}\)

\(=\dfrac{10}{6}+\dfrac{1}{3}\)

\(=\dfrac{5}{3}+\dfrac{1}{3}\)

\(=\dfrac{6}{3}\)

\(=2\)

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
Hôm kia lúc 8:36

` A = 5/2 xx 2/3 + 1/3 `

 

` A = (5/2 xx 2/3 ) + 1/3 `

 

` A = 5/3 + 1/3 `

 

` A = 6/3 `

 

` A = 2 `

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Tik Cày
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Trần Lê thanh Thảo
Xem chi tiết
Nice TV
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
nguyen thanh truc dao
Xem chi tiết
Trúc Thanh
Xem chi tiết