Chương I- Điện học

Nguyễn Tom Úhp

Tính điện trở tương đương RAB của đoạn mạch AB như hình vẽ, khi khóa K đóng và khi K ngắt, trong các trường hợp:

1) R1= R2 = R3 = R4 = 2R5

2) R1= R2= R; R3 = R4 = 2R; R5= 4R

Nguyễn Tom Úhp
12 tháng 7 2019 lúc 21:26
https://i.imgur.com/68vgLWk.jpg
Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
12 tháng 7 2019 lúc 21:26

Mạch điện?

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
KUDO SHINICHI
Xem chi tiết
Temokato Tojimaki
Xem chi tiết
Chu Minh Son
Xem chi tiết
Anh Dang
Xem chi tiết
Hà Thị Mỹ Huỳen
Xem chi tiết
lầy có mã sô 07 Sang
Xem chi tiết
lầy có mã sô 07 Sang
Xem chi tiết
Hông Loan
Xem chi tiết
wary reus
Xem chi tiết
Temokato Tojimaki
Xem chi tiết