Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo...)

Hà Phạm Thị Thúy

tìm x,y biết

\(x+\left(-\frac{31}{12}\right)^2=\left(\frac{49}{12}\right)^2-x=y^2\)


Các câu hỏi tương tự
Thuy Huynh
Xem chi tiết
Subaru Natsuki
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đoàn Ngọc Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Đỗ Thu Thảo
Xem chi tiết
Hòa An Nguyễn
Xem chi tiết