Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

Minh Lệ

Thực hành thu thập thông tin về một số chất và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh.

1. Chuẩn bị:

- Đồ dùng học tập.

- Phiếu thu thập thông tin.

2. Thực hành:

3. Chia sẻ thông tin thu thập được.


Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết