Luyện tập tổng hợp

Thu Hà Lê

This online course promises to help learners improve their problem-solving and ... skills.

A. communicate          B. communicated          C. communicator          D. communication

Anh Thư Bùi
19 tháng 3 lúc 20:57

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hanalana
Xem chi tiết
Khánh Chi
Xem chi tiết
kim seo jin
Xem chi tiết
bùi việt hà
Xem chi tiết
Vu Cat Anh
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Ngân
Xem chi tiết
Tú Nguyễn
Xem chi tiết