Skills 2

Trương Tuấn Hưng

Thêm từ để được câu hoàn chỉnh

1.early this morning/children/decide/go/a run

2.life/country/definitely/changing/the better

3.the date/meeting/will/have to/change/tomorrow.

4.Tom/have/shower/telephone/rằng

5.last year/we/spend/week/My Son/and/I not want/leave

6.watching/television/consider/most/popular/kind/entertainment/nowadays

7.after/many/experiments/finally/fist/successful/flight/make/by/Wright brothers.

Trần Diệu Linh
18 tháng 1 2020 lúc 21:35

1. Early this morning/ children/ decide/ go/ a run.
--> Early in this morning,the children decided to go for a run.

2 .life/country/definitely/changing/the better

-->Life in the country has been definitely changing better.
3. the date/meeting/will/have to/change/tomorrow.

-->The date of the meeting will have to be changed tomorrow
4.Tom/have/shower/telephone/rằng (rang not rằng)

-->Tom was having shower when the telephone rang.

5..last year/we/spend/week/My Son/and/I not want/leave

-->Last year,we spent a week in My Son and I didn't want to leave

6.watching/television/consider/most/popular/kind/entertainment/nowadays

-->Watching televison is considered the most popular kind of entertainment nowadays

7.after/many/experiments/finally/fist/successful/flight/make/by/Wright brothers.

-->After many experiments finally the first successful flight was made by Wriht brothers

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phan Thanh Thủy
Xem chi tiết
thái quang phong
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Diễm Phương
Xem chi tiết
JulyRin
Xem chi tiết