Bài 16: Thuật toán sắp xếp

MinhLe

Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?

A. Để thay đổi đầu vào của bài toán.

B. Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán.

C. Để bài toán dễ giải quyết hơn.

D. Để bài toán khó giải quyết hơn.Phương pháp giải:

Đức Minh
22 tháng 11 lúc 17:59

Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?

A. Để thay đổi đầu vào của bài toán.

B. Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán.

C. Để bài toán dễ giải quyết hơn.

D. Để bài toán khó giải quyết hơn

Bình luận (0)
Phước Lộc
22 tháng 11 lúc 18:00

Chọn phương án C.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)