Chương 5. Nhóm Halogen

Thanh Phạm
Sục từ từ đến hết V lít khí Cl2 ( dktc ) vào 200ml dung dịch gồm NaBr 3M và NaI 2,5M. Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng muối giảm 27,45 gam. Tính V

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN