Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

ha nguyen

\(\sqrt{\dfrac{1}{2}-x^2}\left(-4x^2+4x\right)=1-x\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
11 tháng 12 2022 lúc 0:45

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{1}{2}-x^2}\cdot4x\cdot\left(1-x\right)=1-x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\dfrac{1}{2}-x^2}=\dfrac{1}{4x}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}-x^2=\dfrac{1}{16x^2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{8x^2}{16x^2}-\dfrac{16x^4}{16x^2}=\dfrac{1}{16x^2}\)

=>-16x^4+8x^2=1

=>16x^4-8x^2+1=0

=>(4x^2-1)=0

=>x=1/2 hoặc x=-1/2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quynh Existn
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Jinka Yaruki
Xem chi tiết
RED VELVET
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Lê Thế Tài
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trà
Xem chi tiết
đặng quốc khánh
Xem chi tiết