Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

prayforme

Rút gọn biểu thức

a) \(\dfrac{\sqrt{14-6\sqrt{5}}}{\sqrt{5}-3}\)

b)\(\dfrac{\sqrt{3+\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}\)

c)\(\dfrac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{1,5+\sqrt{2}}}\)

d) \(\dfrac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}}+\dfrac{\sqrt{117}}{\sqrt{13}}+\dfrac{\sqrt{272}}{\sqrt{17}}+\dfrac{\sqrt{105}}{\sqrt{2\dfrac{1}{7}}}\)

e)\(\dfrac{x\sqrt{x}-y\sqrt{y}}{x+\sqrt{xy}+y},x,y>0\)

f)\(\dfrac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\dfrac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}\)

g)\(\sqrt{\dfrac{2+a-2\sqrt{2a}}{a+3-2\sqrt{3a}}}v\text{ới}a>0,a\ne3\)

Phương An
7 tháng 8 2017 lúc 15:34

\(\dfrac{\sqrt{14-6\sqrt{5}}}{\sqrt{5}-3}\)

\(=\dfrac{\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}}{\sqrt{5}-3}\)

\(=\dfrac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-3}\)

= - 1

\(\dfrac{\sqrt{3+\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}\)

\(=\dfrac{\sqrt{6+2\sqrt{5}}}{2}\)

\(=\dfrac{\sqrt{\left(\sqrt{5}+1\right)^2}}{2}\)

\(=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}\)

\(\dfrac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{1,5+\sqrt{2}}}\)

\(=\dfrac{2\sqrt{2}+2}{\sqrt{3+2\sqrt{2}}}\)

\(=\dfrac{2\left(\sqrt{2}+1\right)}{\sqrt{\left(\sqrt{2}+1\right)^2}}\)

\(=\dfrac{2\left(\sqrt{2}+1\right)}{\sqrt{2}+1}\)

= 2

\(\dfrac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}}+\dfrac{\sqrt{117}}{\sqrt{13}}+\dfrac{\sqrt{272}}{\sqrt{17}}+\dfrac{\sqrt{105}}{\sqrt{2\dfrac{1}{7}}}\)

\(=4+9+16+49\)

= 78

Bình luận (2)
Phương An
7 tháng 8 2017 lúc 15:50

\(\dfrac{x\sqrt{x}-y\sqrt{y}}{x+\sqrt{xy}+y}\)

\(=\dfrac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(x+\sqrt{xy}+y\right)}{x+\sqrt{xy}+y}\)

\(=\sqrt{x}-\sqrt{y}\)

\(\dfrac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\dfrac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}\)

\(=\dfrac{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)+\left(2-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)}{\left(\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)\left(\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)}\)

\(\left[-\text{tử}-\right]=\sqrt{2}\left(2+\sqrt{3}\right)-\sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)^2}+\sqrt{2}\left(2-\sqrt{3}\right)+\sqrt{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)^2}\)

\(=4\sqrt{2}-\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}}\)

\(\left[-\text{mẫu}-\right]=2-\sqrt{4-2\sqrt{3}}+\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)}\)

\(=2-\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}-\sqrt{4-3}\)

\(=2-\left(\sqrt{3}-1\right)+\left(\sqrt{3}+1\right)-1\)

= 3

Ta có:

\(\dfrac{4\sqrt{2}-\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}}}{3}\)

\(=\dfrac{8-\sqrt{4+2\sqrt{3}}+\sqrt{4-2\sqrt{3}}}{3\sqrt{2}}\)

\(=\dfrac{8-\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}}{3\sqrt{2}}\)

\(=\dfrac{8-\left(\sqrt{3}+1\right)+\left(\sqrt{3}-1\right)}{3\sqrt{2}}=\dfrac{6}{3\sqrt{2}}=\sqrt{2}\)

\(\sqrt{\dfrac{2+a-2\sqrt{2a}}{a+3-2\sqrt{3a}}}\)

\(=\sqrt{\dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{2}\right)^2}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{3}\right)^2}}\)

\(=\dfrac{\left|\sqrt{a}-\sqrt{2}\right|}{\left|\sqrt{a}-\sqrt{3}\right|}\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Thanh Mai Đinh
Xem chi tiết
hàn hàn
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Tấn
Xem chi tiết
phamthiminhanh
Xem chi tiết
Nguyễn thị thu trang
Xem chi tiết
Phạm NI NA
Xem chi tiết
Tứ Diệp Thảo
Xem chi tiết
Bống
Xem chi tiết
Phuonganh Nhu
Xem chi tiết