3H. Writing

Nguyễn Quốc Đạt

Read the task below. What two different elements does the task contain?

Many people agree that teenagers don't get enough exercise. Write an essay in which you give your own view of the problem and propose ways of solving it.

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:21

The task contains two different elements:

(Nhiệm vụ chứa hai yếu tố khác nhau)

- An instruction to write an essay expressing one's own view of the problem of teenagers not getting enough exercise.

(Hướng dẫn viết một bài văn bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề thanh thiếu niên lười vận động.)

- A requirement to propose ways of solving the problem.

(Yêu cầu đề xuất cách giải quyết vấn đề.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết