Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số

Minh Lệ

Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu).

Mẫu: \(\dfrac{5}{7}\) và \(\dfrac{9}{14}\)

          \(\dfrac{5}{7}=\dfrac{5\times2}{7\times2}=\dfrac{10}{14}\)

a) \(\dfrac{5}{9}\) và \(\dfrac{11}{18}\)                             b) \(\dfrac{13}{60}\) và \(\dfrac{9}{20}\)

Akai Haruma
23 tháng 8 2023 lúc 23:25

Lời giải:

a. $\frac{5}{9}=\frac{5\times 2}{9\times 2}=\frac{10}{18}$
b. $\frac{9}{20}=\frac{9\times 3}{20\times 3}=\frac{27}{60}$

Bình luận (0)
Gia Linh
23 tháng 8 2023 lúc 23:26

a) \(\dfrac{5}{9}=\dfrac{5\times2}{9\times2}=\dfrac{10}{18}\)

b) \(\dfrac{9}{20}=\dfrac{9\times3}{20\times3}=\dfrac{27}{60}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết