Đọc hiểu văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập.

Huế Hân Huỳnh
22 tháng 11 lúc 19:07

Ảnh 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945

Ảnh 2 : Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

Bình luận (0)