Đọc hiểu văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập.

Thảo Phương

Phần (1) cung cấp thông tin gì? Tìm hiểu thêm bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ