Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

xôm lường

Nhập ba số a b c bất kì hãy kiểm tra xem ba số đó có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không hỏi chấm thông báo lên màn hình thỏa mãn hay không thỏa mãn với các trường hợp tương ứng

Nguyễn Lê Phước Thịnh
9 tháng 12 2019 lúc 12:05

uses crt;
var a,b,c,kt:integer;
begin
clrscr;
write('nhap a='); readln(a);
write('nhap b='); readln(b);
write('nhap c='); readln(c);
if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then
begin
write('day la tam giac ');
kt:=0;
if ((a=b)and(a<>c)and(b<>c)) or ((b=c)and(b<>a)and(b<>c)) or ((a=c)and(a<>b)and(c<>b)) then kt:=1;
if (a=b) and (b=c) then kt:=2;
if (sqr(a)=sqr(b)+sqr(c)) or (sqr(b)=sqr(a)+sqr(c)) or (sqr(c)=sqr(a)+sqr(b)) then kt:=3;
if kt=0 then write('thuong');
if kt=1 then write('can');
if kt=2 then write('deu');
if kt=3 then write('vuong');
end
else writeln('day khong phai la tam giac');
readln;
end.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Huuthuong
Xem chi tiết
Hậu Phạm Công
Xem chi tiết
Kiều Oanh
Xem chi tiết
Đức Nguyễn Trung
Xem chi tiết
nguyễn thị cẩm tiên
Xem chi tiết
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
Yến Ngọc
Xem chi tiết
hang viet
Xem chi tiết
Nguyễn Triệu Nhật Khánh
Xem chi tiết