Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

hang viet

Giúp mik với ạ. Bài nào cũng được ạ

Câu 1 Trong Pascal biểu thức (22 div 3 +26 mod 3 – 3) bằng bao nhiêu?

Câu 2 Để 3 gía trị của A, B, C tạo thành độ dài 3 cạnh của một tam giác ta viết biểu thức trong pascal ntn cho đúng?

Câu 3 Hãy tìm ra lỗi sai và sửa lại chương trình sau cho đúng? Var a, b, thuong=real; Begin Writeln(‘nhap a va b); readln(a; b); Thuong= a div b; Writeln(‘thuong cua hai so la:’ thuong); Readln; end.

Câu 4: Chuyển biểu thức toán học sau sang Pascal: z=

Câu 5: Sửa lỗi cho đoạn chương trình sau và cho biết kết quả hiển thị trên màn hình sau khi thực hiện đoạn chương trình đó: a:=10; a:=a+2; b:=a Writeln( Tong cua a va b la: a+b );

Câu 6: Viết chương trình tính và đưa ra màn hình khoảng cách giữa hai điểm A(x1,y1) và B(x2,y2) trong mặt phảng tọa độ Oxy ra màn hình. (x1,y1,x2,y2 là các số thực được nhập từ bàn phím). Giúp mình với bài nào cũng được ạ

Monkey D. Luffy
29 tháng 10 2021 lúc 15:54

Câu 1: 22 div 3+26 mod 3-3=7+8-3=12

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 10 2021 lúc 0:03

Câu 2: 

(a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) and (a>0) and (b>0) and (c>0)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
nguyễn thị cẩm tiên
Xem chi tiết
trần duy hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
Bun Phạm
Xem chi tiết
Huuthuong
Xem chi tiết
Hary Jen Li
Xem chi tiết
Kiều Oanh
Xem chi tiết
Trần Lan Anh
Xem chi tiết