Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Nguyễn Triệu Nhật Khánh

Cho phương trình  \(\dfrac{ax+b}{cx+d}=v\)

 Trong đó x là ẩn số của phương trình, còn a, b, c, d, v là các số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1 000.

Yêu cầu: Tìm và đưa ra nghiệm phương trình dưới dạng X = p/q, trong đó p, q là các số nguyên và nguyên tố cùng nhau. Nếu phương trình vô nghiệm thì đưa ra thông báo NONE, trong trường hợp vô định – đưa ra thông báo MULTIPLE. 

input: (gồm 5 chữ số )

1 2 3 4 5 

output: 

x= -9/7;

input :

1 1 1 1 1 

output :

Mulitiple

cần mấy bro giúp mik :(
 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
trần duy hiếu
Xem chi tiết
Kiều Oanh
Xem chi tiết
nguyễn thị cẩm tiên
Xem chi tiết
Hồ Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Hồ Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
Ha Ha
Xem chi tiết
Huuthuong
Xem chi tiết