Bài 58: So sánh phân số

Minh Lệ

>; <; = ?

Nhận xét:

\(\dfrac{3}{7}< \dfrac{7}{7}\) nên \(\dfrac{3}{7}< 1\)

\(\dfrac{8}{5}>\dfrac{5}{5}\) nên \(\dfrac{8}{5}>1\)

\(4:4=1\) nên \(\dfrac{4}{4}=1\).

 a) \(\dfrac{12}{15}\)  1                   b) \(\dfrac{9}{7}\)  1                c) \(\dfrac{3}{3}\)  1                   d) \(\dfrac{99}{100}\)  1

Gia Linh
23 tháng 8 2023 lúc 23:49

a) \(\dfrac{12}{15}< 1\)

b) \(\dfrac{9}{7}>1\)

c) \(\dfrac{3}{3}=1\)

d) \(\dfrac{99}{100}>1\)

Bình luận (0)
Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 23:49

a) \(\dfrac{12}{15}\) < 1

b) \(\dfrac{9}{7}\) > 1

c)  \(\dfrac{3}{3}\) = 1

d) \(\dfrac{99}{100}\)  < 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết