Hướng dẫn soạn bài Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn

Đỗ Hà Quyên

"Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp làm một quyển gọi là Binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời dạy của ta, thì mới phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kẻ nghịch thù.

Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa?"

1. Xét theo mục đích nói, câu cuối của đoạn trích thuộc kiểu câu gì? Mục đích của tác giả khi nói câu này là gì?

2. Viết một đoạn văn tổng - phân - hợp trình bày suy nghĩ của em về những tâm sự của tác giả qua đoạn trích trên. (trong đoạn văn có sử dụng một câu phủ định, gạch chân câu phủ định đó)


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN