Chương I- Điện học

Anh Dang

một dây dẫn bằng đồng dài 8 m tiết diện 0,17 mm .chặp sợi dây lại làm nơi rồi nối hai đầu chặt vào hai cực của nguồn điện nói trên khi đó dòng điện của nguồn điện bằng bao nhiêu biết điện trở suất của đồng là 1,7.10^-8 Có U không đổi là 8V

HaNa
25 tháng 5 lúc 15:14

(Tiết diện phải có đơn vị \(mm^2\) nhé!)

Tiết diện của dây dẫn sau khi chặp: \(S'=2S=2.0,17=0,34\left(mm^2\right)\)

Chiều dài của dây dẫn sau khi chặp: \(l'=\dfrac{1}{2}l=\dfrac{8}{2}=4\left(m\right)\)

Điện trở của dây dẫn sau khi chặp: \(R'=\rho.\dfrac{l'}{S'}=1,7.10^{-8}.\dfrac{4}{0,34.10^{-6}}=0,2\left(\Omega\right)\)

Cường độ dòng điện của nguồn điện: \(I=\dfrac{U}{R'}=\dfrac{8}{0,2}=40\left(A\right)\)

Bình luận (0)
Team LCPT
25 tháng 5 lúc 15:17
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
thao vũ
Xem chi tiết
Thảo Nhi
Xem chi tiết
Thái Hoàng
Xem chi tiết
Thái Hoàng
Xem chi tiết
Nguyen Huynh
Xem chi tiết
Vũ Đức Minh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
min yoongi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)